خبر خبر

۰۸:۲۲ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
تمرين دوره ميزي 6 ماهه طرح اضطراري فرودگاه
۱۵:۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
مدير کل فرودگاههاي استان و هيئت همراه از بخش هاي مختلف فرودگاه بازديد به عمل آورده ودرنشست تخصصي دردفتر مديريت فرودگاه مسائل و موارد را مرور نمودند.