خبر خبر

08:22 2019/05/21
تمرين دوره ميزي 6 ماهه طرح اضطراري فرودگاه
15:18 2019/05/20
مدير کل فرودگاههاي استان و هيئت همراه از بخش هاي مختلف فرودگاه بازديد به عمل آورده ودرنشست تخصصي دردفتر مديريت فرودگاه مسائل و موارد را مرور نمودند.