Form Records List Form Records List

واحد آموزش فرودگاه سبزوار

واحد آموزش فرودگاه سبزوار

امروزه در سازمانها نيروي انساني از ساير مؤلفه هاي سازماني داراي اهميت بيشتري است.  اهميت نيروي انساني تا حدي است كه برخي صاحب نظران معتقد هستند كه آنچه در نهايت روند توسعه اقتصادي و اجتماعي يك كشور را تعيين مي كند ، منابع انساني آن كشور مي باشد. منابع انساني سرمايه ها را متراكم ساخته، از منابع طبيعي بهره برداري نموده، سازمانهاي اجتماعي، اقتصادي ، سياسي را بوجود آورده و توسعه ملي را به پيش مي راند. سازماني كه نتواند مهارت ها و دانش كاركنان خود را توسعه دهد و از آن به نحو مؤثري بهره برداري كند، قادر نخواهد بود خود را در دنياي سرشار از رقابت امروزي حفظ نمايد.

 شرکت فرودگاههای کشور بعنوان یکی از مهمترین و بزرگترین سازمانهای موجود کشور ،از نظر حساسیت و اهمیت ماموریت، وسعت و پراکندگی جغرافیایي،تنوع در نوع خدمات،تعداد دریافت کنندگان خدمات،تعداد پرسنل و پیچیدگی و تخصصی بودن به نحو موثری می تواند در حرکت به سمت توسعه پایدار و توسعه حمل و نقل کشور نقش آفرینی نماید و ضامن استمرار این حرکت برنامه ریزی دقیق و توسعه منابع انسانی شرکت فرودگاهها می باشد در این مسیر آموزش پرسنل از مهمترین ماموریتهای شرکت می باشد.

اهم اقدامات انجام شده در واحد آموزش فرودگاه سبزوار:

*تشکیل شناسنامه های آموزشی پرسنل

*هماهنگی های لازم جهت برگزاری دوره های آموزشی در فرودگاه سبزوار

*هماهنگی های لازم جهت اعزام پرسنل به سایر فرودگاهها جهت شرکت در دوره های آموزشی

*پیگیری دوره های الکترونیکی پرسنل

*افزایش سرانه ساعت آموزشی پرسنل

*پیگیری صدور گواهینامه های دوره های آموزشی پرسنل