خوش آمدید — امروز چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶

برنامه فصلی پروازها

بازدید: 28477

 

                                              

                                           

برنامه پروازی فرودگاه سبزوار در نیمه اول سال 1396

پروازهای ورودی پروازهای خروجی
ایام هفتهایرلاینشماره پروازمبداهواپیماساعتایام هفتهایرلاینشماره پروازمقصدهواپیماساعت
شنبهماهان4537تهرانBAE14619:00شنبهماهان4536تهرانBAE14619:45
دوشنبهآسمان3700تهرانF10017:20دو.شنبهآسمان3701تهرانF10017:50
سه شنبهماهان4537تهرانBAe-14613:55سه شنبهماهان4536تهرانBAe-14614:40
چهارشنبهآسمان3700تهرانF10016:00چهارشنبهآسمان3701تهرانF10016:30
جمعهماهان4537تهرانBAe-14613:55جمعهماهان4536تهرانBAe-14614:40